(zkladn varianta)

Zkladn kola Strakonice II, Dukelsk 166  1.A  (Kenkov Hana)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

 
P
o

 

j
KH
(76)

M
KH
(76)

j
KH
(76)

Vv
KH
(76)

       

 

t

 

j
KH
(76)

M
KH
(76)

j
KH
(76)

Hv
KH
(76)

       

 
S
t

 

j
KH
(76)

M
KH
(76)

Tv
KH
(Gs)

Prv
KH
(76)

       

 

t

 

j
KH
(76)

M
KH
(76)

j
KH
(76)

P
KH
(76)

       

 
P

 

j
KH
(76)

j
KH
(76)

Tv
KH
(Gs)

Prv
KH
(76)

       

Zpracovno v systmu Bakali